close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA

 •  

   

  MSZ RP udzieliło wsparcia finansowego w ramach funduszy pozostających w jego gestii następującym projektom:
   

  Projekty I półrocze 2019 r.

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Informacja na temat zasad współpracy projektowej z Konsulatem Generalnym RP
  w Ostrawie.

  Konsulat Generalny RP w Ostrawie uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z MSZ projektów polonijnych za pośrednictwem placówki. Prosimy o przedstawienie potrzeb Państwa organizacji, które mogą być finansowane w ramach projektów polonijnych.

  Poniższa informacja opisuje szczegółowo zasady współpracy przy realizacji tych działań.
   

  Przed wystąpieniem do placówki z ofertą współpracy projektowej uprzejmie prosimy o uważną lekturę zamieszczonego niżej materiału. Pomoże to Państwu w przygotowaniu propozycji działań, a nam w ich odpowiednim opracowaniu.

   

   1.  Terminy nadsyłania wniosków:

   

  do 30 września w przypadku projektów całorocznych lub planowanych na pierwsze półrocze następnego roku,

  do 15 kwietnia w przypadku projektów planowanych na drugie półrocze roku bieżącego.

   

  Projekt należy zaplanować w taki sposób, aby możliwe było jego rozliczenie:
   

  1. dla projektów realizowanych w I półroczu do 30 czerwca
    
  2. dla projektów realizowanych w II półroczu do 30 listopada roku budżetowego, w którym zostało przyznane dofinansowanie.

   Wyjątki stanowią imprezy odbywające się w grudniu (np. koncert świąteczny) - realizowane i rozliczone do 15 grudnia.

   

  Wnioski nadesłane po terminach nie będą rozpatrywane.

   

   2. Tryb składania wniosków
   

  Wnioski należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres ostrawa.kg.sekretariat@msz.gov.pl
  ewentualnie pocztą na adres placówki w Ostrawie:
  Konsulat Generalny RP w Ostrawie,  ul. Blahoslavova 4, 701 00 Ostrawa
   

  Wnioski należy składać na  formularzach stanowiących jednocześnie kosztorys projektu, wypełniając wszystkie pozycje zgodnie z zawartymi instrukcjami. Prosimy również o wskazanie w projektach priorytetowych działań i pozycji finansowych, bez których dany projekt nie będzie miał szansy powodzenia.
   

  W mailach, które Państwo do nas przesyłają, prosimy o pozostawienie swojego imienia i nazwiska, jak również aktualnego numeru telefonu - w razie konieczności kontaktu celem uzupełnienia wniosku. W przypadku składania więcej niż jednej oferty projektowej, prosimy o informację dotyczącą zhierarchizowania ofert - od najbardziej do najmniej istotnej.

   

  3. Formularze:

   

  1. Wniosek projektu - Kosztorys
  2. Protokół odbioru ilościowo-jakościowego przedmiotu umowy
  3. Sprawozdanie z realizacji projektu
  4. Nota księgowa
  5. Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020
    

     

  4. Ocena wstępna wniosków
   

  Placówka dokonuje wstępnej oceny nadesłanych ofert projektowych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz ich zgodności z celami polskiej polityki wobec Polonii, zapisanymi w "Rządowym Programie współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020”.

   

  Następnie projekty zgłaszane są (w ramach przyznanego placówce budżetu na współpracę z Polonią), jako wnioski projektowe placówki do dofinansowania z funduszy polonijnych. Ostatecznej akceptacji projektów dokonuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Placówka nie otrzymuje z MSZ informacji o powodach odrzucenia wniosków.


  5. Akceptacja wniosków

   

  Po otrzymaniu przez placówkę informacji z MSZ o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o dofinansowanie danego projektu, poinformujemy Państwa drogą mailową.

   

  W wypadku przyznania dofinansowania, placówka przygotowuje porozumienie o współpracy projektowej, zawierane w formie Umowy.

   

  Przypominamy również, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie istnieje możliwość prefinansowania (zaliczkowania) projektów.

   

  6. Dofinansowanie można uzyskać w ramach następujących funduszy:
   

  Szkolnictwo polskie za granicą (środki przeznaczone mogą być np. na organizację zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą, wynajem sali, zakup materiałów niezbędnych do nauki, tj. zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i książek czy zakup wyposażenia sali lekcyjnych (cena jednostkowa zakupionego sprzętu do 800 EUR), organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży takich jak olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego, wycieczki edukacyjne).
   

  Kultura, opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz pozostała działalność (środki przeznaczone mogą być na organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich, m.in. organizację konferencji, seminariów, wystaw, pokazów filmów polskich, obchodów ważnych rocznic historycznych, uroczystości i spotkań kombatanckich, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej, cyklicznych spotkań z przedstawicielami z dziedziny polskiej kultury, nauki, gospodarki i polityki. W ramach funduszu finansuje się ponadto zakup materiałów na cele działalności polonijnych zespołów muzycznych i sportowych, wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą, zakładanie polonijnych stron internetowych, komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych, zakup sprzętu komputerowego (cena jednostkowa zakupionego sprzętu do 800 EUR),

  Opieka - zakup zniczy, wieńców i kwiatów w związku z upamiętnieniem miejsc związanych z życiem i działalnością Polaków za granicą czy uroczystościami na cmentarzach, jak również drobne prace naprawcze i porządkowe na cmentarzach i w innych miejscach pamięci.

  Uprzejmie informujemy że w ramach projektów nie będą dofinansowane żadne wydatki związane z „wynagrodzeniem osobowym”, a więc honoraria dla artystów, członków jury, prelegentów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło lub/i umów zleceń. Koszty takie muszę być opłacane przez wnioskodawcę projektu i wpisane do budżetu jako wkład własny. Promowane są projekty z wkładem własnym organizacji.

   

  7. Wydatkowanie i rozliczenie projektu

  Wydatkowanie przyznanych przez MSZ środków następuje zgodnie z zawartą umową oraz na podstawie odpowiednich dokumentów finansowych wystawionych na adres Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.
   

  Rozliczenie projektu następuje po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez Partnera na placówkę z załączonymi kopiami dokumentów potwierdzających poniesienie przez partnera wydatków w związku z realizacją zadania.  

   

  Zwracamy uwagę na konieczność skrupulatnego zaplanowania projektu przed zgłoszeniem go w formie oferty projektowej do placówki oraz starannego opracowania kosztorysu. Wszelkie zmiany w pozycjach kosztorysu, harmonogramie czy sposobie realizacji zaakceptowanego projektu powinny zostać zgłoszone do placówki jeszcze przed jego rozpoczęciem; łączy się to bowiem z uzyskaniem przez placówkę zgody na zmiany w projekcie od MSZ 

  Placówka samodzielnie nie podejmuje takich decyzji.

   

  Przypominamy, że to na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek skrupulatnego zaplanowania projektu, przedstawienia w zgłoszeniu rzetelnych i racjonalnych kosztów (wybór najlepszej oferty), a następnie bezzwłocznego, prawidłowego i szczegółowego rozliczenia.
   

  8. Kontakt

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie,
  tel.: (00420) 596 118 074
   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: