close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE O REPUBLICE CZESKIEJ

 •   Źródła informacji o Republice Czeskiej


    I. Polskie źródła informacji o Republice Czeskiej

  Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
  w Pradze
  Loretánské náměstí 1093
  118 00 Praha 1 - Hradčany

  PORTAL PROMOCJI  EKSPORTU MG
  http://www.exporter.gov.pl/

   

     II. Bezpośrednie źródła informacji

  Ustawy i rozporządzenia
  (Zákony a vyhlášky)  

  • Kodeks handlowy (Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb)
   Kodeks handlowy został przetłumaczony na j. polski
   Do na
   bycia: Czesko-Polska Izba Handlowa w Ostrawie i w Katowicach
  • Ustawa o działalności gospodarczej ( Živnostenský zákon č.455/1991)
  • Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (Zákon č. 18/2004 z 10.12.2003)
  • Ustawa nr 586/1992 o podatku dochodowym (osób fizycznych i prawnych)
   (Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů )
  •  Ustawa nr 235/2004 o podatku od wartości dodanej
   (Zákon č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty)
   Podstawowa stawka VAT 19%, stawka obniżona 9%
  • Ustawa nr 48/1997 o ubezpieczeniu zdrowotnym
   Zákon č.48/1997 o veřejném zdravotním pojištění
  • Kodeks cywilny , Ustawa nr 40/1964
   (Občanský zákoník 40/1964 Sb.)
  • Ustawa nr. 40/2004 Sb z dnia 17.12. 2003 o zamówieniach publicznych
   (
   Zákon č. 40/2004 Sb.o veřejných zakázkách)
   Informacje o przetargach znajdują się na stronie http://www.centralniadresa.cz/ oraz http://www.verejna-soutez.cz/

   Ustawy dotyczące bezpieczeństwa towarów:
  • Ustawa nr 102/2000 Sb o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów
   (Zákon č. 102/2000 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků)
  • Ustawa nr 22/1997 Sb.o wymaganiach technicznych wyrobów
   (Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)
  • Ustawa nr 59/1998 Sb o odpowiedzialności za szkody wyrządzone wadą wyrobu
   (Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)
  • Ustawa nr 634/1992 Sb o ochronie konsumenta
   (Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele)

  Strony internetowe ministerstw i instytucji

  • Ministerstvo Finansów                                                                                                    http://www.mfcr.cz/
  • Ministerstwo Sprawiedliwości                                                                                       http://www.justice.cz/
     
   Natychmiastowy dostęp do wypisu z rejestru handlowego !
  • Ministerstwo Przemysłu i Handlu                                                                http://www.mpo.cz/
     
   Rejestr podmiotów działalności gospodarczej  http://www.rzp.mpo.cz/
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego                                                                          http://www.mmr.cz/
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych                                                                             http://www.mzv.cz/
  • Ministerstwo Transportu                                                                                                 http://www.mdcr.cz/
  • Ministerstwo Rolnictwa                                                                                                   http://www.mze.cz/
  • Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych                                                                      http://www.mpsv.cz/
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych                                                                            http://www.mvcr.cz/
  • Ministerstwo Środowiska Naturalnego                                                                       http://www.env.cz/
  • Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wych. Fizycznego                                     http://www.msmt.cz/
  • Ministerstwo Zdrowia                                                                                                      http://www.mzcr.cz/
  • Ministerstwo Kultury                                                                                                       http://www.mkcr.cz/
  • Ministerstwo Obrony                                                                                                       http://www.army.cz/
  • Czeski Bank Narodowy                                                                                                   http://www.cnb.cz/
  • Czeski Urząd Statystyczny                                                                                            http://www.czso.cz/

  III. Pośrednie źródła informacji  

  Izby handlowe

  • Czesko-Polska Izba Handlowa
   ul. Poděbradova 53, 702 00 Ostrava
   tel. 00420/596 612 230, fax 596 612 231, e-mail: cpok@volny.cz, http://www.opolsku.cz/,
  • Izba Gospodarcza Republiki Czeskiej http://www.komora.cz/
  • Przegłądarki internetowe

                      http://www.seznam.cz/,
                      http://www.quick.cz/,
                      http://www.volny.cz/
  ,
                      http://www.centrum.cz/,
                      http://www.google.cz/

                            http://www.onlinedata.cz/ - prawo, ustawy

  • Informacje ogólne

                            http://www.oczechach.info/

  •     Przeglądarki katalogowe

                          http://www.inform.cz/ http://www.firmy.cz/
                          http://www.abc.cz/
                          http://www.atlas.cz/, http://www.axis.cz/

  • Informacje o targach w RC

                   http://www.veletrhyavystavy.cz/ 
                         http://www.expo.cz/
                   http://www.bvv.cz/ - informacje o targach w Brnie

                   http://www.cerna-louka.cz/ - informacje o targach w Ostrawie

  • Giełdy towarowe („burzy"):

                      giełda roślinna w Brnie  http://www.pbb.cz/
                      giełda handlowa Hradec Kralove  http://www.obhk.cz/
                      giełda towarowa Praga  http://www.kbp.cz/
   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: