close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZATRZYMANIE/ARESZTOWANIE

 •  

   

  Osoba zatrzymana przez policję może być umieszczona w izbie zatrzymań przed posiedzeniem sądu do 48 godzin. Po tym czasie powinna zapaść decyzja o zwolnieniu lub tymczasowym aresztowaniu.

   

  Osoba zatrzymana ma następujące prawa:

   

  • prawo do kontaktu z adwokatem/radcą prawnym z urzędu;
  • prawo do tłumacza;
  • prawo do powiadomienia o miejscu swojego pobytu;
  • prawo do opieki medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba;
  • prawo do odmowy przekazywania informacji na swój temat do polskiej placówki dyplomatycznej.

   

   

  KONTAKT Z KONSULEM

   

  Konsulat Generalny RP w Ostrawie jest bezstronny i udziela pomocy, aby upewnić się, że polscy obywatele tymczasowi aresztowani lub odbywający karę pozbawienia wolności w Republice Czeskiej są traktowani prawidłowo, rzetelnie i  zgodnie z czeskimi przepisami, oraz że nie są traktowani mniej korzystnie od innych osadzonych i więźniów.

   

  Sprawy w których konsul może pomóc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności w Republice Czeskiej:

   

  • Kontakt z rodziną osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności (jedynie za jej pisemną zgodą) oraz przekazywanie informacji o przebiegu postępowania na jej/jego prośbę;
  • Dostarczenie przykładowej listy tłumaczy/prawników;
  • Wyjaśnienie procedury i udzielenie ogólnych informacji o systemie prawnym w Republice Czeskiej.

   

  Sprawy w których konsul NIE może pomóc osobom tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności:

   

  • Służenie poradą prawną;
  • Wpływanie na przebieg i rezultaty postępowań przygotowawczych, sądowych, zbieranie dowodów czy udział w postępowaniu;
  • Opłacenie prawników lub innych ewentualnych kosztów powstałych w związku z prowadzonym postępowaniem.

   

   

  W przypadku powzięcia wiadomości o tym, że obywatel polski jest traktowany przez władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka, konsul podejmuje działania zgodne z prawem międzynarodowym i prawem państwa przyjmującego w celu ochrony praw obywatela polskiego.

   

  Przekazywanie środków finansowych na rzecz osób tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności

   

  Przekazów pieniężnych na rzecz więźniów można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy aresztu lub zakładu karnego. Jest to bezpieczny i najszybszy sposób przekazywania środków finansowych zainteresowanej osobie.

  W razie potrzeby – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym - Konsulat Generalny RP w Ostrawie pomoże w ustaleniu danych niezbędnych do wykonania przelewu.

   

   

   

  KONTAKT ZE ŚWIATEM ZEWNĘTRZNYM

   

  Osoby tymczasowo aresztowane lub odbywające karę pozbawienia wolności na terenie Republiki Czeskiej mają prawo do:

   

  • wysyłania i otrzymywania korespondencji;
  • otrzymywania paczek z trwałymi artykułami spożywczymi i artykułami pierwszej potrzeby;
  • otrzymywania środków finansowych;
  • rozmów telefonicznych;
  • przyjmowania wizyt.

    

  Szczegółowe warunki dotyczące kontaktu ze światem zewnętrznym mogą się różnić w  zależności od statusu osoby (tymczasowe aresztowanie lub odbywanie kary pozbawienia wolności), charakteru popełnionego przestępstwa, typu zakładu karnego.

   

   

   

  PRZENIESIENIE DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI  W POLSCE

   

  W przypadku orzeczenia wobec obywatela polskiego przez sąd czeski kary pozbawienia wolności i po uprawomocnieniu się orzeczenia, osoba skazana może złożyć pisemny wniosek z prośbą o przeniesienie do odbywania kary w Polsce. Wniosek powinien zawierać następujące dane osoby skazanej: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, miejsce ostatniego zamieszkania, datę wyroku, nazwę organu orzekającego (sądu), sygnaturę sprawy oraz dane adresowe zakładu karnego w Republice Czeskiej, w którym przebywa. Wniosek należy przekazać listownie na adres sądu okręgowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce osoby skazanej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: