close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KOMUNIKATY

 • ZASADY OPŁAT ZA WYKROCZENIA DROGOWE POPEŁNIONE NA TERENIE REPUBLIKI CZESKIEJ

  W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi opłat za wykroczenia drogowe popełnione na terenie Republiki Czeskiej przedstawiamy poniżej instrukcję prawidłowego postępowania:

  W przypadku wykroczeń drogowych, namierzonych w Republice Czeskiej dzięki systemowi automatycznego monitoringu, używanego bez obsługi w nadzorze nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, właściciel pojazdu otrzyma wezwanie do zapłaty należnej kwoty zgodnie z § 125h ust. 1 ustawy nr 361/2000 Dz.U. o ruchu drogowym i o zmianie niektórych ustaw (tzw. Ustawa o ruchu drogowym) [§ 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (tzv. zákon o silničním provozu)].

   

  • Opłatę należy uiścić do 15 dni od dnia otrzymania wezwania – termin ten nie można przedłużyć. W przypadku kiedy termin nie zostanie dotrzymany a należna kwota zostanie wpłacona po terminie, organ administracyjnym zwróci wpłaconą kwotę właścicielowi pojazdu i będzie kontynuował postępowanie.
  • Należną kwotę można zapłacić gotówką w Urzędzie Miasta Ostrawy (Magistrát města Ostravy) lub przelewem na numer konta z zagranicy: IBAN: CZ97 0800 0200 3616 4929 7309, BIC: GIBACZPX, lub on-line na https://platebniportal.ostrava.cz  - aby dokonać opłaty, należy podać symbol zmienny (variabilní symbol), imię, nazwisko oraz e-mail (UWAGA: system płatności online odrzuci polecenie zapłaty po upływie terminu płatności)
  • Jeżeli należna kwota zostanie wpłacona najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności, organ administracyjny odroczy sprawę wykroczenia i nie będzie kontynuował postępowania.

   

  Jeżeli właściciel pojazdu nie zapłaci wskazanej kwoty w wyznaczonym terminie, może pisemnie poinformować organ administracyjny o tożsamości kierowcy faktycznie kierującego pojazdem w momencie popełnienia wykroczenia (informacja ta powinna zostać sporządzona w języku czeskim). Jeżeli właściciel pojazdu zapłaci należną kwotę w terminie płatności, nie jest on zobowiązany do wskazywania kierowcy pojazdu.

  Jeżeli wskazana kwota nie zostanie opłacona w terminie do 15 dni lub nie zostanie wskazany  faktyczny sprawca wykroczenia, urząd rozpocznie postępowanie przeciwko właścicielowi pojazdu w ramach tzw. obiektywnej odpowiedzialności właściciela pojazdu. Właścicielowi pojazdu zostanie przesłany nakaz do zapłacenia grzywny, która jest zawsze większa od początkowo wskazanej kwoty. W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty, wskazany termin płatności kary jest do 30 dni od dnia uprawomocnienia decyzji. Należy dokonać przelewu bakowego na numer konta: IBAN: CZ97 0800 0200 3616 4929 7309, BIC: GIBACZPX.

  Wszelkie dane potrzebne do dokonania płatności są zawsze podane w piśmie, które zostało doręczone właścicielowi pojazdu.

   

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną dla osób poszkodowanych w wypadku w  kopalni w Karwinie w Czechach

   

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 21.12.2018 r. w Oddziale ZUS w Nowym Sączu uruchomił specjalną linię telefoniczną dla osób poszkodowanych w wypadku w  kopalni w Karwinie w Czechach.

   

  Pod numerem  telefonu 18 449 84 03 można uzyskać informacje na temat uprawnień do świadczeń przysługujących z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Specjalna infolinia jest czynna w godzinach 7.00-15.00 w dni robocze (w Wigilię 24 grudnia br. w godzinach 7.00-13.00).

   

  ZUS może zapewnić osobom poszkodowanym oraz członkom rodzin ofiar wypadku możliwą prawnie pomoc z systemu ubezpieczeń społecznych. Świadczenia poszkodowanym i rodzinom zmarłych w tym wypadku mogą być udzielone na wniosek samych rodzin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem drz@zus.pl z dopiskiem w temacie: Wypadek w Kopalni w Karwinie.

   

   

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

   

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.

   

  2. Konsul RP wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.

   

  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

   

  Dane kontaktowe IOD:

   

  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  adres e-mail: iod@msz.gov.pl

   

  4. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych.

   

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

   

  6. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.

   

  7. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.

   

  8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

   

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

   

  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa.

   


  30 maja 2018

   

  Konsulat nieczynny

   

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.05.2018, Konsulat Generalny RP w Ostrawie będzie nieczynny.

   

   


   10 kwietnia 2017

   

  Informacja

   

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: