close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KARTA POLAKA

 • Informacja

  dotycząca nowelizacji ustawy o Karcie Polaka.

   

   

  Konsulat Generalny RP w Ostrawie uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1095) wejdzie w życie w dniu 14 lipca 2019 r. Jak już informowaliśmy, główne zmiany w dotychczasowych regulacjach odnoszących się do wydawania Kart Polaka obejmą rozszerzenie zakresu podmiotowego stosowania ustawy na obywateli wszystkich krajów świata posiadających polskie pochodzenie.

  Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa do przekraczania bez wizy granic Rzeczpospolitej Polskiej.

   

   

   

  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?


  Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:

   

  1. wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za swój język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;


  2. wykaże, że jest narodowości polskiej, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej

   

  lub

   

  przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej/polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat;


  3. w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

   

  4. złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.”;

   
   

  Małoletniemu przyznaje się Kartę Polaka na wniosek rodziców, gdy:

   

  - oboje rodzice posiadają Kartę Polaka;

  - jeden z rodziców posiada Kartę Polaka, a drugi z rodziców wyrazi zgodę w oświadczeniu złożonym przed konsulem, chyba że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.

   


   

   

   

  Uprawnienia posiadacza Karty Polaka

   

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Na podstawie ustawy o Karcie Polaka, a także innych przepisów jej posiadacz:

   

  • jest zwolniony z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka; 
  • może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;
  • może w nagłych wypadkach korzystać w Polsce z bezpłatnej pomocy lekarskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy; 
  • może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
  • może korzystać z ulgi 37% przy przejazdach kolejowych w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych;
  • może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z samorządów gmin w Polsce, przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą;
  • Posiadacze Karty Polaka, chcący na stałe osiedlić się w Polsce, mogą na jej podstawie bezpłatnie (przy spełnieniu pozostałych warunków) starać się o wydanie zezwolenia na pobyt stały w RP.

   

  Karta Polaka  jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.

  Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.

   


   

   

   

  Procedura uzyskania Karty Polaka

   

  1. Należy wypełnić wniosek o przyznanie Karty Polaka.

   

  2. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, którą należy wkleić w miejscu zaznaczonym we wniosku.


  3. Wypełniony wniosek należy podpisać w zaznaczonym miejscu, w taki sposób aby podpis nie wychodził poza linie ramki.


  4. Skompletować dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie i związek z polskością. Przy kompletowaniu stosownych dokumentów należy wybrać tylko te, które najpełniej potwierdzają polskość wnioskodawcy na przykład, gdy jeden z rodziców wnioskodawcy jest Polakiem, wówczas wystarczy tylko jeden dokument: metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jednego z rodziców.


  5. Sporządzić kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4.


  6. Skopiować paszport zagraniczny (strona ze zdjęciem) lub dokument stwierdzający tożsamość (strona ze zdjęciem).


  7. Na rozmowę z konsulem należy przynieść ze sobą wypełniony wniosek oraz komplet wyżej wymienionych dokumentów. Wniosek należy wypełnić czytelnie, w języku polskim, drukowanymi literami bez żadnych poprawek i skreśleń.

   


  Dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie i związek z polskością:

   

  polskie dokumenty tożsamości;

   

  akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty stwierdzające związek z polskością;

   

  dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;

   

  dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis o polskim pochodzeniu;

   

  zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;

   

  zaświadczenie organizacji polskiej/polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

   

  prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.


   

  UWAGA! Postępowanie związane z uzyskaniem Karty Polaka (pobranie, złożenie i rozpatrzenie wniosku, a także otrzymanie karty) jest BEZPŁATNE.

   

  USTAWA O KARCIE POLAKA

   

  Konsul w Ostrawie przyjmuje wnioski od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka posiadają obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadających w jednym z tych państw status bezpaństwowca oraz, które posiadają prawo stałego pobytu w Republice Czeskiej, w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.

   

  O wydanie Karty Polaka może się ubiegać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

   

  • Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.
  • W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
  • Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (Uwaga: akceptujemy wyłącznie oryginały dokumentów).

   

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie Karty Polaka dla swojego dziecka. Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

   

  Jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać Kartę Polaka?


   

  Skompletowanie dokumentów

  Prosimy zebrać dokumenty, świadczące o Państwa polskiej narodowości; prosimy wybrać tylko te dokumenty, które w sposób najbardziej jednoznaczny to potwierdzają. W przypadku gdy jeden z rodziców wnioskodawcy (ew. oboje) lub wnioskodawca ma polską narodowość, wystarczy metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jego lub jednego (ew. obojga) z rodziców (w przypadku zmiany nazwiska, np. u mężatek, konieczny jest również oryginał aktu małżeństwa); dokumentem wystarczającym jest również paszport litewski (starego typu, również nieważny) z wpisem o polskiej narodowości posiadacza.

   

  Na rozmowę z konsulem należy również przynieść ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

   

  Prosimy o skopiowanie oryginalnych dokumentów (dokumentów poświadczających polską narodowość oraz dokumentu tożsamości) – kopie wraz z oryginałami należy przedstawić konsulowi (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi).

   

  Na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:

  - wypełniony wniosek ze zdjęciem;

  - oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających polską narodowość;

  - oryginały i kserokopie paszportu lub dowodu osobistego.

   

  Uwaga!
  Wniosek musi być przygotowany bardzo starannie, bez żadnych poprawek i skreśleń.

   

  UWAGA!
  Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku.

   

  Osoba, ubiegająca się o Kartę Polaka, powinna podpisać w obecności konsula deklarację o przynależności do Narodu Polskiego.

   

   

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?


   

  Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów).

   

  Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.

   

  Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami.

   

  Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw.

   

  Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu).

   

  Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

   

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się - za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji - do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

   

   

  Uprawnienia dla posiadacza Karty Polaka: 


   

  • Możliwość otrzymania polskiej wizy krajowej uprawniającej do pobytu i wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Możliwość zatrudnienia w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • Możliwość prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • Możliwość korzystania w Polsce z bezpłatnego systemu oświaty;
  • Bezpłatna opieka zdrowotna w stanach nagłych;
  • Bezpłatne wejścia do muzeów w Polsce.

   

  UWAGA!

  Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje obywatelstwa polskiego, nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce. Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

   

   

   

  Podstawa prawna:

   

  Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2007 r., nr 180, poz. 1280, z późn. zm.)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: